Algemene voorwaarden

Artikel 1 Over The Talk Of The Town
The Talk of the Town, ook bekend als TTOTT, is een eenmanszaak.
De werkplaats\het magazijn van TTOTT (geen winkel!) is gevestigd aan: Keilestraat 5A, (3029 BP) te
Rotterdam.
Linda Post is eigenaresse van TTOTT.
Onze website is www.ttottdesign.nl

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

 • Email: info@ttottdesign.nl
 • Contactformulier website: www.ttottdesign.nl
 • Telefonisch: +31-618832058
 • Facebook: https://www.facebook.com/ttottrotterdam/
 • Twitter: https://twitter.com/ttottrotterdam
 • Instagram: www.instagram.com/ttottrotterdam
 • Via de chatfunctie/berichtfunctie van Facebook, Twitter en Instagram

KvK-nummer: 65301080
Btw-nummer: NL001732132B46

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg
van deze begrippen.

Met de begrippen, wij, ons en onze, bedoelen we TTOTT, zoals omschreven in artikel 1 van deze
voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene vooraarden.

Met jij, je en jouw, bedoelen we de wederpartij, de partij aan wie TOTT een aanbod/offerte uitbrengt
en/of met wie TTOTT een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

Met het begrip Partijen bedoelen we jou en ons samen.
Spreken we over een dag, dan hebben we het over een kalenderdag.
Schriftelijk is voor ons op papier of per e-mail.
Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die tussen jou(consument) en ons wordt gesloten
in het kader van een georganiseerd systeem, voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud
en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt
gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Het herroepingsrecht is het recht van een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand.

Een consument is de natuurlijk persoon, niet handelend in beroep of bedrijf.

Met een duurzame gegevensdrager bedoelen we elke hulpmiddel, daaronder ook e-mail begrepen,
dat jou en ons in staat stelt om informatie die persoonlijk aan jou of ons is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode, afgestemd op het doel
waarvoor de informatie bestemd is en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.

Een duurovereenkomst is een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud, gedurende een bepaalde periode.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, al onze offertes, zo ook op
alle overeenkomsten (op afstand) die wij met jou sluiten en op alle bestellingen tussen jou en ons. Ook
als er sprake is van een vervolgopdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze
algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.

Als wij met jou afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, geldt de afwijking
alleen voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Je kunt je dus niet beroepen
op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit.

Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of
geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen
gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk
gerespecteerd worden.

Voordat de overeenkomst (op afstand) met jou wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk, zal voordat de
overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden vermeld dat jij de algemene voorwaarden bij ons
kunt inzien en wij deze op jouw verzoek zo snel als mogelijk en langs elektronische weg of op andere
wijze en zonder kosten aan jou zullen sturen.

Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt afgesloten, kan in afwijking van de vorige
paragraaf en voordat de overeenkomst (op afstand) met jou wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan jou ter beschikking worden gesteld op zodanige
manier dat jij deze ook kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Is dit redelijkerwijs niet
mogelijk, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden vermeld dat jij de
algemene voorwaarden bij ons kunt inzien en wij deze op jouw verzoek zo snel als mogelijk en langs
elektronische weg of op andere wijze zonder kosten aan jou zullen sturen.

Zijn er naast deze algemene voorwaarden ook andere diensten en/of productvoorwaarden van toepassing kan jij je in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.
Wij mogen onze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Als we dat doen zullen we jou dat vooraf laten weten. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, heb jij het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden als je niet akkoord bent met de wijziging(en).

Artikel 4 Offerte/aanbod, overeenkomst en bevestiging

Al onze offertes zijn vrijblijvend, behalve als we dit uitdrukkelijk anders in de offerte vermelden.

Als onze offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door jou wordt aanvaard, hebben wij het
recht dit aanbod binnen 5 dagen na jouw aanvaarding te herroepen.

Is een offerte maar voor een bepaalde tijd geldig of zitten er bepaalde voorwaarden aan vast, dan
zullen wij dit uitdrukkelijk (in de offerte) vermelden.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die jij met ons sluit.

Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, dan zijn wij niet verplicht tot het verrichten
van slechts een gedeelte van de opdracht als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met
een samengestelde offerte bedoelen we dat we jou in een offerte een combinatie van meerdere
producten en/of diensten hebben aangeboden.

De offerte/het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. We zorgen ervoor dat de beschrijving voldoende gedetailleerd is, om een
goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken.

Wij zorgen dat iedere offerte/ aanbod voorzien is van de volgende informatie, zodat het duidelijk is
voor jou wat je rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden:

 • de prijs inclusief btw en/of andere heffingen van overheidswege;
 • de leverings- en/of transportkosten;
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
  zijn;
 • of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing zal zijn en de voorwaarden die daarbij
  horen;
 • de wijze van betaling, levering en de uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn waarbinnen jij het aanbod kunt aanvaarden;
 • de termijn waarbinnen wij de prijs van het product of de dienst garanderen;
 • de manier waarop jij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou verstrekte gegevens
  kan controleren en indien dat nodig of gewenst is kunt herstellen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja hoe deze door jou dan
  te raadplegen is;
 • de eventuele talen waarin de overeenkomst, naast het Nederlands, kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan wij ons hebben onderworpen en de wijze waarop jij deze
  gedragscodes kan raadplegen;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst is aangegaan voor
  de duur van meer dan één jaar of voor onbepaalde tijd.

Is er sprake van een duurtransactie, is de bepaling in de vorige paragraaf slechts van toepassing op de eerste levering.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing, dan zijn wij niet gebonden aan de offerte.
Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Een overeenkomst tussen jou en ons komt, onder voorbehoud van het bepaalde in de volgende
paragraaf, pas tot stand, nadat jij ons aanbod hebt aanvaard en, als dat van toepassing is, jij hebt
voldaan aan de door ons gestelde voorwaarden.

Let echter wel, wij kunnen, binnen de wettelijke kaders, controleren of jij aan jouw
betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook kunnen wij daarbij kijken naar andere feiten en factoren die
van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Als wij na deze
controle tot de conclusie komen dat we goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan,
dan hebben wij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of kunnen we voorwaarden verbinden
aan de uitvoering van de overeenkomst. Uiteraard zullen wij een dergelijke beslissing motiveren.
Heb jij het aanbod langs elektronische weg aanvaard, sturen wij jou zo snel als mogelijk een e-mail ter
bevestiging. Zolang wij jou nog geen bevestiging hebben gestuurd, heb jij het recht de overeenkomst
te ontbinden. Het is daarbij je eigen verantwoordelijkheid de spammap te controleren.
Wij doen ons best om te zorgen voor een veilige website.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 Uitvoering en levering van de overeenkomst

Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van de aanvraag tot de uiteindelijke levering van onze producten en/of diensten.

Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van (de diensten van) derden. De eventuele kosten die hieraan verbonden kunnen zitten worden aan jou doorberekend. Als we gebruik (willen) maken van (diensten van) derden, zullen wij jou dit vooraf kenbaar maken.

Nadat wij je bestelling geaccepteerd hebben en nadat wij dit aan jou per e-mail hebben bevestigd,
controleren wij eerst of jij hebt voldaan aan de voorwaarden die wij jou hierbij eventueel hebben
gesteld. Is dit het geval, gaan we daarna je bestelling met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren, tenzij wij met jou een andere leveringstermijn zijn overeengekomen én met
inachtneming van hetgeen in de volgende paragraaf is opgenomen.

Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Jij kan geen rechten ontlenen aan eventueel door ons genoemde
termijnen. Jij hebt ook geen recht op schadevergoeding als de termijn wordt overschreden.

Is er sprake van vertraging in de levering, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk door ons kan
worden uitgevoerd, ontvang jij van ons uiterlijk 30 dagen nadat je je bestelling hebt geplaatst, hierover
bericht. Jij hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Jij hebt daarbij
geen recht.op schadevergoeding. Heb jij inmiddels je bestelling betaald, zullen wij dit bedrag en indien
van toepassing de leveringskosten, binnen 14 dagen terugboeken op de bij ons bekende rekening.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product ligt bij ons tot het moment van bezorging
aan jou of aan een vooraf door jou aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overgekomen. Bij eventuele retourzendingen van jou naar ons ligt het
risico van beschadiging en/of vermissing volledig bij jou.

Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons hebt kenbaar gemaakt. Indien er geen voorraad (meer) beschikbaar is van een bepaald product, kunnen wij jou geen vervangend artikel aanbieden, mede gelet op de aard en het unieke karakter van onze producten.

Uiterlijk bij de levering, ontvang jij van ons, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, de volgende
informatie:

 • het adres van onze werkplaats\atelier waar jij met een klacht terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij als consument gebruik kan maken van
 • het herroepingsrecht dan wel een duidelijke melding indien het herroepingsrecht is
 • uitgesloten;
 • de informatie betreft garanties;
 • een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
 • diensten, tenzij jij deze al van ons hebt ontvangen voor de uitvoering van de
 • overeenkomst.
 • Artikel 6 Prijs en betaling
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de prijzen inclusief btw maar exclusief:
 •  andere heffingen van overheidswege;
 • eventuele kosten die wij maken bij het uitvoeren van de opdracht;
 • leverings- en/of transportkosten.

De leverings- en/of transportkosten zijn voor jouw eigen rekening, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.

Onze facturen ontvang je per e-mail.
Hebben we jou een aanbod gedaan met een bepaalde geldigheidsduur zullen de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten in de tussentijd door ons niet worden verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van een verandering in btw-tarieven. Daarbuiten houden wij het recht
prijzen van onze producten naar beneden of naar boven te wijzigen.

Heb jij je bestelling geplaatst via onze webwinkel of indien wij met jou een andere bestelwijze
overeengekomen zijn, dan vragen wij jou het bedrag van je bestelling, indien van toepassing inclusief
leverings- of transportkosten, volledig op onze bankrekening over te boeken (Ideal, creditcard of
overboeking).

Zijn wij met jou toch een andere betalingstermijn/betaalwijze overeengekomen dan volledige
vooruitbetaling en betaal jij niet op tijd, zullen we jou hierop wijzen. Dan krijg jij van ons nog eens een
termijn van 14 dagen om aan je betalingsverplichting te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt
betaald, ben je ons na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het
openstaande bedrag tot het moment dat je het bedrag alsnog voldoet. Ook kunnen wij de door ons
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening brengen.

De hierboven genoemde incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2500;
 • 10% over de daaropvolgende € 2500,00;
 • en 5% over de volgende €5000,00;
 • met een minimum van € 40,00.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Wij zijn bij een dergelijke fout niet verplicht
  het product volgens de foutieve prijs te leveren aan jou.

  Artikel 7 Herroepingsrecht

  Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid die jij hebt als consument om binnen de
  bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De bedenktijd is de termijn waarbinnen jij
  gebruik kan maken van je herroepingsrecht.

  Vanaf het moment dat jij of een door jou aangewezen vertegenwoordiger het product(en) in ontvangst
  hebt genomen, heb jij 14 dagen de (bedenk)tijd om de overeenkomst te ontbinden. Wij vragen jou
  daarbij naar de reden maar jij bent niet verplicht ons deze reden te geven.

  Heb jij in eenzelfde bestelling meerdere producten besteld, dan gaat je bedenktijd in op het moment
  dat jij of je aangewezen vertegenwoordiger het laatste product in ontvangst hebt genomen. Dit geldt
  ook als jouw bestelling bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen.

  Tijdens de bedenktijd moet jij zorgvuldig omgaan met het product en ook met de verpakking. Jij
  gebruikt het product slechts in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het
  product vast te kunnen stellen. Jij mag dit doen op een manier zoals je dat in een winkel zou mogen
  doen.

  Jij bent enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het product als jij bent omgegaan met het
  product op een wijze die verder gaat dan in de vorige paragraaf beschreven. Deze aansprakelijkheid
  vervalt als wij jou niet gewezen hebben op de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
  voor of bij het sluiten van de overeenkomst.

  Wil jij gebruik maken van je herroepingsrecht, meld jij ons dit binnen de bedenktijd via het formulier
  voor herroeping of per email (info@ttottdesign.nl), zolang het voor ons maar duidelijk is dat jij gebruik
  maakt van je herroepingsrecht. Daarna heb jij maximaal 14 dagen de tijd om het (complete) product
  aan ons terug te sturen, bij voorkeur in de originele verpakking en op de wijze zoals het product verpakt
  was bij ontvangst. Hebben wij jou voorzien van instructies omtrent de retourzending, dan moet jij deze
  opvolgen.

  Jij bent zelf verantwoordelijk voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht. Het risico en
  de bewijslast hiervoor liggen bij jou. De kosten voor de retourzending zijn voor jouw rekening, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn
  overeengekomen. Maak jij daarbij gebruik van een duurdere methode van verzending dan de meest  goedkope standaard verzendmethode, hoeven wij de extra kosten die de duurdere methode met zich meebrengt niet aan jou te vergoeden.

  Maak jij gebruik van je herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Ontvangen wij jouw bericht met betrekking tot de herroeping elektronisch, dan sturen we je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.

  Heb jij de betaling inmiddels overgeboekt op onze bankrekening, dan zullen wij deze betaling, indien
  van toepassing inclusief afleveringskosten, terugboeken op de rekening zoals deze bij ons bekend is.

  Dit zullen wij doen binnen een termijn van 14 dagen, volgend op de dag waarop jij de herroeping hebt
  gemeld. Wij hebben daarbij het recht om te wachten met terugbetalen tot wij het product (en) retour
  hebben ontvangen.

  Wij zullen voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als jij hebt gebruikt voor de
  aankoop, tenzij jij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.

  Alle bepalingen betreffende het herroepingsrecht uit artikel 7, kunnen enkel worden ingeroepen door
  jou als consument. Deze ontbindingsmogelijkheid bestaat niet voor rechtspersonen of natuurlijke
  personen, handelend vanuit beroep of bedrijf.

  Artikel 8 Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

  Artikel 8 is van toepassing op overeenkomsten die wij sluiten of hebben gesloten met rechtspersonen of natuurlijke personen, handelend in beroep of bedrijf.
  Wij kunnen de overeenkomst opschorten of met directe ingang ontbinden als:

  • jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
  • wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;
  • door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen;
  • als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

  Kunnen wij de opschorting of ontbinding jou toerekenen, dan hebben we het recht de eventuele
  schade die wij daardoor lijden op jou te verhalen.

  In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging
  aan jouw zijde of ben je aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over je
  vermogen beschikken, dan staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op
  te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij
  hebben op jou zijn in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

  Heb jij een bestelling geplaatst, heb jij daarbij zorggedragen voor de (aan)betaling en wil je de
  overeenkomst daarna alsnog geheel of gedeeltelijk opzeggen, dan brengen we jou de daarvoor
  bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afleveringskosten
  daarvan en de eventueel gereserveerde arbeidstijd.

  Artikel 9 Garantie

  Wij staan ervoor in dat onze producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
  vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
  datum van de totstandkoming van de overeenkomst (op afstand) bestaande wettelijke bepalingen
  en/of overheidsvoorschriften.

  Wij kunnen echter niets (meer) voor je betekenen als:

  • jij de geleverde producten zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt of door derden hebt laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale of vreemde omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met eventuele aanwijzingen van ons en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • je onze producten anders gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn.

  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dien jij binnen 2 weken na levering schriftelijk
  aan ons te melden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en
  in nieuwstaat verkerend.

  Wij werken met bestaande materialen die door ons gerecycled worden tot een nieuw product en/of
  toepassing. Onze producten hebben hierdoor een uniek karakter en (kleine) onderlinge verschillen zijn
  dan ook niet uit te sluiten.


  Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

  Zijn partijen uitdrukkelijk een andere betaalwijze overeengekomen die afwijkt van hetgeen is
  opgenomen in artikel 6 van deze voorwaarden, dan blijven de geleverde producten eigendom van ons
  tot jij volledig hebt voldaan aan je (betalings-)verplichting aan ons.

  Zolang jij niet de eigenaar bent van de door ons aan jou geleverde producten ben jij niet gerechtigd de
  zaken te vervreemden, te bezwaren of op enigerlei wijze hierover te beschikken.
  Kom je je betalingsverplichting helemaal niet na, hebben wij het recht om de geleverde zaken bij jou
  te (doen) halen of te (doen) halen bij derden die de zaken voor jou houden.

  Artikel 11 Aansprakelijkheid

  De bepalingen van artikel 11 zijn van toepassing bij overeenkomsten die wij sluiten met de
  rechtspersoon of de natuurlijk persoon handelend vanuit beroep of bedrijf.

  Wij zijn uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover in dit artikel vermeld.
  Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
  overeenkomst als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke
  termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke
  termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

  Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor:

  • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen;
  • onjuiste of onvolledige gegevens die wij van jou hebben ontvangen;
  • indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst;
  • schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

  Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.
  Met uitzondering van de gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de
  aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze
  overeenkomst en nooit hoger dan het bedrag dat door een verzekeraar in dit specifieke geval zal
  worden uitgekeerd.

  Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als
  zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer
  geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

  Artikel 12 Overmacht

  Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de
  overeenkomst tijdelijk op te schorten. Wij zullen jou hierover tijdig schriftelijk informeren. Als
  nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of blijvend onmogelijk is, dan kan de
  overeenkomst ontbonden worden door zowel jou als door ons. Jij hebt daarbij geen recht op
  schadevergoeding.

  Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht


  Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een creatie. Ze beschermen
  degene die de creatie heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van die creatie door
  anderen zonder toestemming van de maker.

  Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan ons toe. Dit
  geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en voorstellen.
  Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze naam op of bij het werk te (laten)
  vermelden of te (laten) verwijderen.

  Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Jij (consument) kan een overeenkomst met ons die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten of diensten, opzeggen, met inachtneming van de
  overeengekomen opzeggingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  Jij (consument) kan een overeenkomst met ons die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten of diensten, opzeggen met inachtneming van de
  overeengekomen opzeggingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  Een overeenkomst die wij met jou (consument) aangaan voor bepaalde tijd, zal niet stilzwijgend
  worden verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.

  Artikel 15 Privacybeleid

  Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe we
  dat doen kun je lezen in ons privacybeleid op onze website: www.ttottdesign.nl. Jouw gegevens
  worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

  Artikel 16 Klachten

  Mocht jij een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden we dat natuurlijk
  jammer. Wij hebben voor zulke gevallen een klachtenprocedure.
  Het is jouw verantwoordelijkheid een klacht binnen bekwame tijd, nadat je een gebrek hebt
  geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Je klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

  Binnen 14 dagen nadat wij je klacht hebben ontvangen ontvang je van ons een reactie. Je moet ons in
  ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Na deze
  termijn van vier weken ontstaat een geschil.

  Artikel 17 Geschillen

  Op overeenkomsten tussen jou en ons waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt welke rechter bevoegd is kennis te nemen
  van een geschil.

  TTOTTDESIGN.
  Algemene voorwaarden, versie 1.1., 14 mei 2018.